مودم

modem

 

مودم های داخلی وخارجی سیگنال های دیجیتا لیpcرا به امواج انالوگ تبدیل میکنند و انهارا از طریق خطوط تلفن استا ندارد بهisp می فرستند به همین ترتیب وقتی که این مودم ها سیگنال های انالوگ را از  ispدر یافت می کنند برای اینکه این سگینال برایpcقابل فهم شوند انها را به سیگنال های دیجیتالی تبدیل می نمایند. این عمل را مدوله(تلفیق)/دی مدوله (تفکیک)می نامند البته کلمات مدوله ودی مدوله از خود کلمه ی مودم گرفته شده اند.مودم های داخلی,صفحه مدارهایی هستند که در شیارهای isa یا pciموجود بر روی برد اصلی قرارمی گیرند.اکثرسیستم های جدید دارای یک مودم نصب شده هستند و این مودم جز تجهیزات استانداردی است که ان سیستم ها  دارند اگر کامپیوتر شماقدیمی است و سرعت مودم ان28/8kbpsیا 33/6kbps می باشد. می توانید برای ارتفائ مودمتان یک مودم داخلی با سرعت  56kbpsراتهیه کنید .قیمت این مودم از20هزارتومان تا60هزارتومان است .از مودم های داخلی بیشتردر خانه ویادفاتر کاری که دارای شبکه نیستند استفاده میشود استفاده از مودم های داخلی چندین مزیت دارد: اول این که مودم های داخلی هنگا می که به اینترنت وصل نیستند جریان الکتریسته ئ pcاستفاده نمیکنند.دوم این که این مودم ها هیچ فضا یی راروی میز کارتان اشغال نمی نمایند و اخر این که مودم های داخلی ارزانترین مودم های موجود در بازار هستند.مودم-   های خارجی همان اجزایی  را که  مودم های داخلی برای مدوله ودی مدوله کردن سیگنال ها استفاده می کنند, بکار می برند اما تفا وت شان با مودم های داخلی دراین است که انها بجای شیارهایisaوpciاز طریق در گاهای سری خارجی بهpcوصل می شوند.از انجایی که نصب این مودم- ها تنها  قرار دادن دو شاخه ی انها در پریزبرق واتصال کابل سریال شان دریکی ازدرگاه های سری موجوداست لذانصب این مودم ها بسیار ساده وکم زحمت می باشد.همچنین این مودم ها  دارای منبع تغذیه مجزایی هستند(یعنی خودبه پریزبرق وصل می شوند)به همین خاطر هنگامیکه کامپیوترروشن است می توانندخاموش باشندالبته برخی ازمودم های خارجی از طریق درگاه USBبه کامپیوترمتصل شده وبه منبع  تغذیه ی مجزانیازندارند.این مودم هاالکتریسیته ی مورد نیازشان راازدرگاهUSBموجودبرروی pcبه دست می اورند .علاوه براین مودم های خارجی به صورت یک دستگاه مودم قرار گرفته اند.این چراغ ها خود علایمی برای به دست اوردن اطلاعات بیشتر در مورد عملکردمودم می باشند.به این ترتیب کاربر می تواند بفهمدکه چه وقت مودم در حال ارسال ویا دریافت اطلاعات است وایا اتصال مودم بهispمشکل داردیا خیر؟همین امرباعث می شود که کاربردرمقایسه بامودم های داخلی خیلی سریع تربه مشکلات مودم پی برد ه ودرنتیجه انهارازودتربرطرف سازد.اگر چه  نصب بر طرف کردن مشکلات مودم های خارجی ساده است واین موضوع از مزایای این مودم هابه شمار می روداما در عین حال معایبی نیز دارد.برای مثال چون خارج از سیستم شما است بنابراین بر روی میز کارتان فضایی را بر اشغال خواهد کرد اماصرف نظر ازفضا,مهمترین عیب این مودم ها قیمت انها ست.هنگامی که این مودم ها را با مودم های داخلی  مقایسه کنید متوجه می شوید که قیمت انها تقریبا گران است بهای این مودم ها از 76هزارتومان تا160هزار تومان میباشد .مهمترین عیب مودم های داخلی وخارجی سرعت انهاست البته در مقایسه بامودم های  کابلی واتصالات ADSLچیزی غیر ازاین هم نمی تواند باشد.چون این مودم ها با سرعتی معادل56kbpsداده هارا منتقل می کنند در حالی که سرعت مودم های کابلیاز500kbpsتا3Mbpsوسرعت اتصالاتADSLاز600kbps تا 9Mbpsاست.امامشکل مودم های کابلی و اتصالات ADSLهزینه ی زیادی است که نصب واشتراک انها به دنبال دارد.هزینه ی نصب این مودم ها از80هزارتومان تا160هزارتومان است.پس ازنصب این مودم ها,ماهیانه بایدمبلغی حدود 24هزارتومان تا160هزارتومان را نیز برای سرویس دهی این مودم ها بپر دازید.نباید چنین تصویری پیش اید که مودم های داخلی وخارجی یک شبه منسوخ شده وجای خود را به مودم های جدید می دهد بلکه با افزایش تعداد خطوطی که شرکت های کابلی برای مودم های کابلی نصب می کنندونیز باقابل دسترس تر شدن اتصالاتDSLمصرف کنندگان بیشتر وسوسه خواهندشد که از دسترسی سریع به اینترنت استفاده کنندوهمین امر قیمت هارا کاهش خواهد داد. 

 

   

                                                                                                                                      

 

/ 0 نظر / 11 بازدید